Profesionálne služby v oblasti účtovnej a mzdovej agendy Naše služby
handshake icon
profesionálne služby už viac ako 15 rokov
Garancia spokojnosti
Prvá konzultácia ZDARMA

Vedenie podvojného účtovníctva

Služba je určená pre podnikateľské subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Naše služby sú poskytované na základe zmluvy, ktorá upravuje všetky podmienky vzájomnej spolupráce vrátane stanovených termínov.

Účtovníctvo vedieme v Bratislave v našom ekonomickom informačnom systéme. Na základe dohody je však možné viesť účtovníctvo aj vo vašom ekonomickom systéme priamo vo vašich priestoroch, alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu.

So všetkými inštitúciami komunikujeme elektronicky. Klientov zároveň zastupujeme pred úradmi a každému navyše poskytujeme bežné účtovné poradenstvo v rámci účtovných služieb.

uctovnictvo

uctovnictvo
 • kontrola správnosti, spracovanie a zaúčtovanie predložených prvotných účtovných dokladov
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy a spracovanie bankových výpisov a interných dokladov
 • vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu výkaz pre DPH
 • vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
 • sledovanie stavu pohľadávok, záväzkov a platobnej disciplíny odberateľov
 • spracovanie štatistických výkazov
 • reporting pre potreby vedenia spoločnosti
 • daň z motorových vozidiel
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania

Evidencia majetku

 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia krátkodobého majetku
 • Zaradenie majetku do odpisových skupín
 • Majetok na lízing
 • Odpisové plány
 • Daňové odpisy
 • Účtovné odpisy
 • Interné smernice

Účtovná závierka

 • inventarizácia účtov
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • vypracovanie súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej uzávierke
 • zverejnenie závierky v zbierke listín
 • príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a včasné odoslanie daňových priznaní a ostatných písomností na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote
© 2019 PDC s.r.o. - All Rights Reserved
| Design: Lenka Dobranská |
Code: Vladimír Balent