Profesionálne služby v oblasti účtovnej a mzdovej agendy Naše služby
handshake icon
profesionálne služby už viac ako 15 rokov
Garancia spokojnosti
Prvá konzultácia ZDARMA
uctovnictvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo vedú predovšetkým podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú podnikanie na základe živnostenského oprávnenia.

Naše služby sú poskytované na základe zmluvy, ktorá upravuje všetky podmienky vzájomnej spolupráce vrátane stanovených termínov.

Účtovníctvo vedieme v Bratislave v našom ekonomickom informačnom systéme. Na základe dohody je však možné viesť účtovníctvo aj vo vašom ekonomickom systéme priamo vo vašich priestoroch, alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu.

So všetkými inštitúciami komunikujeme elektronicky. Klientov zároveň zastupujeme pred úradmi a každému navyše poskytujeme bežné účtovné poradenstvo v rámci účtovných služieb.


 • kontrola správnosti účtovných dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • pokladničná kniha
 • evidencia pokladničných a bankových dokladov
 • interné doklady
 • spracovanie prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • daň z motorových vozidiel
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania
uctovnictvo

Evidencia majetku

 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia krátkodobého majetku
 • Zaradenie majetku do odpisových skupín
 • Majetok na lízing
 • Odpisové plány
 • Daňové odpisy
 • Účtovné odpisy
 • Interné smernice

Daň z pridanej hodnoty

 • Registrácia platiteľa – povinná, dobrovoľná
 • Evidencia DPH podľa zákona o DPH
 • Daňové priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz
 • Súhrnný výkaz
 • Elektronické podávanie daňových priznaní

Účtovná závierka

 • inventarizácia účtov
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb
 • vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch
 • príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a včasné odoslanie daňových priznaní a ostatných písomností na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote
© 2019 PDC s.r.o. - All Rights Reserved
| Design: Lenka Dobranská |
Code: Vladimír Balent